Өрх толгойлсон эцэг, эхэд олгох тэтгэмж цэсний мэдээллүүд